รู้จักกับหลักการตลาดและเข้าใจปัจจัยสำคัญในการทำการตลาด

เนื่องจากปัจจุบัน มีองค์ความรู้ และหลักการตลาดแปลกใหม่ ที่น่าสนใจ ซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย มีเครื่องมือทางการตลาดมากมาย ให้เลือกใช้ และมีช่องทางทางการตลาดที่มากขึ้น การแข่งขันทางการตลาดจึงค่อนข้างสูงและยากขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีเครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายขึ้น หลักการตลาดก็ยึดปัจจัยหลักทางการตลาดอยู่นั่นก็คือ 4P’s ที่ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion หลักการสำคัญ compactvision นำเสนอความรู้การตลาด ที่จะทำให้องค์กร ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จ

Facebook Marketing: Social Media Darling Or Devil?

Facebook Marketing: Social Media Darling Or Devil?

March 26, 20212 min read

Facebook marketing is a quality tool used to reach a large audience. Use it to your advantage and watch your business grow. Keep reading to learn how to successfully incorporate…