การตลาดออนไลน์

การทำตลาดผานช่องทางออนไลน์ ทั้ง การจัดกิจกรรม และ โปรโมชั่น สำหรับลูกค้ายุค 4.0