หลักการตลาด

องค์ประกอบของธุรกิจถึงแม้จะเป็นยุคดิจิตอลนั่นก็คือ หลักการตลาด เพียงเน้นการใช้เครื่องมือที่อยู่บนสื่อออนไลน์เป็นหลัก
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งช่องทาง และ พฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอด